+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Hoge Raad bevestigt niet-ontvankelijkheid enquêteverzoek Slotervaartziekenhuis.

De kinderen van Aysel Erbudak zijn niet-ontvankelijk in hun verzoek tot het gelasten van een enquête naar Slotervaartziekenhuis B.V. Tot dat oordeel komt de Hoge Raad in zijn beschikking van 11 april 2014. Hiermee bevestigt de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer van 4 juli 2013. Dat oordeel volgde op het verzoek van de kinderen van Erbudak om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken in Slotervaartziekenhuis en haar aandeelhouders Meromi Holding B.V. en Jeemer B.V. De Ondernemingskamer stelde vast dat de kinderen Erbudak slechts een indirect aandeelhoudersbelang in Slotervaartziekenhuis hebben; dat enkele feit is onvoldoende om aan te nemen dat zij economisch gerechtigde zijn in Slotervaartziekenhuis. De kinderen van Erbudak hadden tegen deze beschikking cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld. De Hoge Raad bevestigt dat de bevoegdheid tot het indienen van een enquêteverzoek toekomt aan degenen aan wie deze bevoegdheid in de wet is verleend en dat de daartoe strekkende opsomming in artikel 2:346 BW limitatief is. De Hoge Raad voegt daaraan toe: “De strekking van het enquêterecht brengt echter mee dat de verschaffer van risicodragend kapitaal die een eigen economisch belang heeft in de vennootschap waarop het verzoek betrekking heeft, welk belang in zoverre op een lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder of certificaathouder, voor wat betreft de indiening van een enquêteverzoek gelijk kan worden gesteld met aandeelhouders of certificaathouders“. Een dergelijke gelijkstelling is volgens de Hoge Raad slechts mogelijk indien alle relevante feiten en omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. De Ondernemingskamer heeft dit beoordelingskader juist toegepast, aldus de Hoge Raad. Het enkele feit dat de kinderen van Erbudak indirect aandelen houden in Slotervaartziekenhuis is onvoldoende om hun economische gerechtigdheid in Slotervaartziekenhuis aan te nemen. Het cassatieberoep wordt verworpen. Met dit oordeel staat vast dat de kinderen van Erbudak niet-ontvankelijk zijn in hun verzoek om een enquête naar Slotervaartziekenhuis te gelasten.

Deel deze pagina