+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Nieuws.

Ondernemingskamer geeft tijdelijk bestuurder bevoegdheid om zelfstandig besluit te nemen over verkoop Slotervaartziekenhuis

De door de Ondernemingskamer op 25 oktober jl. aangewezen bestuurder van Meromi Holding, aandeelhouder van Slotervaartziekenhuis, mag zonder tussenkomst van de aandeelhouders beoordelen of de verkoop van het ziekenhuis doorgaat of niet. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam op 11 december 2013 beslist. Op 18 oktober 2013 heeft de Ondernemingskamer een enquéte gelast

lees verder

Heeft het concernbelang doorslaggevende invloed bij het adviesrecht in (internationale) concernverhoudingen?

Indien een ondernemer een besluit neemt dat afwijkt van het door de OR uitgebrachte advies, kan de OR binnen één maand beroep instellen bij de OK op grond van art. 26 WOR. De OR kan de OK verzoeken de ondernemer te veroordelen het besluit in te trekken en eventuele gevolgen ongedaan te maken. Criterium is

lees verder

Ondernemingskamer: geen enquête naar wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 4 juli 2013 in een spoeduitspraak geoordeeld dat er geen onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken bij Slotervaartziekenhuis B.V. Het enquêteverzoek was gedaan door de kinderen van de in maart 2013 ontslagen bestuursvoorzitter Aysel Erbudak. De kinderen van Erbudak houden aandelen in een

lees verder

Bestuurders Landis aansprakelijk voor boedeltekort

De oud-bestuurders van Landis zijn aansprakelijk voor het boedeltekort van circa EUR 25 miljoen. Dat oordeelde de rechtbank in een procedure aangespannen door de curatoren. De ICT-onderneming Landis Group NV failleerde in 2002. De Ondernemingskamer en de Hoge Raad kwamen eerder al tot het oordeel dat sprake was van wanbeleid. Thans is door de rechtbank

lees verder

Aandeelhouder die namens joint venture vennootschap juridische procedures voert tegen de joint venture partner: geen grond voor twijfel aan juist beleid (OK 21 maart 2013)

Indien aandeelhouder A procedures start tegen aandeelhouder B en de joint venture vennootschap, mag aandeelhouder B – als bestuurder van de vennootschap – besluiten dat de vennootschap verweert voert en tegenvorderingen instelt (mits zij daarbij voornamelijk de belangen van de vennootschap voorop stelt). Dat de belangen van de vennootschap en aandeelhouder B mogelijk parallel lopen

lees verder

Inzage in bescheiden: HR 8 februari 2013

Vordering tot inzage in bescheiden (art. 843a Rv): ook in kort geding mogelijk. Een vordering tot inzage van bescheiden op grond van artikel 843a Rv kan worden ingesteld in een afzonderlijk kort geding tijdens een lopende bodemprocedure. De Hoge Raad beslecht daarmee de bestaande discussie in de literatuur, waarin ook wel werd verdedigd dat een

lees verder

Shell Nigeria: aansprakelijkheid olielekkages

Shell Nigeria aansprakelijk voor olieschade – moedervennootschap niet verantwoordelijk. Milieudefensie bevoegd om via collectieve actie (art. 3:305a BW) in Nederland op te komen voor milieubelangen in het buitenland. De rechtbank Den Haag heeft op 31 januari 2013 uitspraak gedaan in vijf rechtszaken over de aansprakelijkheid van Shell voor olielekkages in Nigeria. In één van de

lees verder

Faillissement Econcern: claim inkoop aandelen put optie

Een contractuele verplichting tot inkoop van eigen (certificaten van) aandelen op basis van een put-optie overeenkomst kan niet worden afgedwongen, indien de vennootschap – op het moment waarop de optie wordt ingeroepen – niet beschikt over de (dwingendrechtelijk) vereiste vrije reserves. Dit oordeelde de Rechtbank Utrecht in het kader van een renvooiprocedure (Econcern N.V.), waarbij

lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid: HR 23 november 2012 (Spaanse villa’s)

Bestuurdersaansprakelijkheid: ernstig verwijt niet vereist wanneer aansprakelijkheid is gebaseerd op schending van een zelfstandige zorgvuldigheidsnorm. De Hoge Raad heeft op 23 november 2012 geoordeeld dat een bestuurder van een B.V. persoonlijk aansprakelijk kan zijn, als hij in strijd handelt met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm. In dat geval gelden de gewone regels van onrechtmatige

lees verder

Tegenstrijdig belang: Hoge Raad bevestigt eisen bestuurder; reikwijdte aanwijzingsbevoegdheid van de AVA

Voor toepassing art. 2:256 (oud) is niet vereist dat zeker is dat de voorgenomen rechtshandeling daadwerkelijk tot benadeling van de vennootschap zal leiden, doch voldoende dat sprake is van zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of bestuurder zich uitsluitend heeft laten leiden door belang vennootschap. Een beroep op art. 2:256 zal moeten

lees verder