+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Ondernemingskamer verbiedt overname LangeLand Ziekenhuis.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft de geplande overname van het LangeLand Ziekenhuis door zorginstelling Fundis verboden. Het ziekenhuis uit Zoetermeer verkeert al langere tijd in financiële problemen. Fundis heeft onvoldoende de noodzaak onderkend om de (financiële) risico’s van de participatie in LLZ daadwerkelijk te minimaliseren, en moet het besluit daarom intrekken, aldus de Ondernemingskamer.

Ondernemersbesluit

De OK stelt in haar uitspraak voorop dat het besluit van Fundis Holding B.V (Fundis) om in een andere zorgonderneming zoals LLZ te participeren, in beginsel een aangelegenheid van de ondernemer is. Er kunnen strategische en/of commerciële en/of bedrijfseconomische redenen voor zo’n besluit zijn en het is aan de ondernemer om die redenen te inventariseren en te beoordelen.

Belangen van stakeholders

De ondernemer moet echter de belangen van de onderneming en haar stakeholders, onder wie de werknemers, in zijn besluitvorming betrekken en een afweging maken van de beweegredenen en de te verwachten gevolgen van een voorgenomen participatie. Daarbij moeten  de beoogde en redelijkerwijs te behalen voordelen worden afgewogen tegen de nadelen, waaronder die van financiële aard. De OK oordeelde dat Fundis, in het licht van alle beschikbare feiten en betrokken belangen, op zich kon besluiten dat de redelijkerwijs voorzienbare risico’s voor de Fundis Groep niet zo groot waren dat zij van participatie in LLZ zou moeten afzien. Daarbij speelde volgens de OK mee dat Fundis bij het aangaan van de intentieovereenkomst met LLZ de door haar in beeld gebrachte risico’s zo veel als redelijkerwijs mogelijk was, had uitgesloten of afgedekt.

Onvoldoende zorg voor daadwerkelijke risicominimalisatie

De OK onderschrijft echter het standpunt van de ondernemingsraad dat Fundis onvoldoende heeft zorggedragen voor de daadwerkelijke vervulling van die op papier overeengekomen, ‘risicomatigende’ voorwaarden. Toen zij op 15 november 2013 definitief tot participatie in LLZ besloot waren diverse van die voorwaarden immers niet vervuld en (kennelijk) ook welbewust onvervuld gelaten. Daarmee heeft Fundis onvoldoende onderkend dat het welslagen van de participatie vooral afhankelijk is van de mate waarin zij erin slaagt de door haar gesignaleerde (financiële) risico’s uit te sluiten of af te dekken. De OK oordeelt dat Fundis bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit van 15 november 2013 om in ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer te participeren. De OK verplicht Fundis om voormeld besluit in te trekken en alle gevolgen daarvan ongedaan te maken en verbiedt handelingen te (doen) verrichten ter (verdere) uitvoering van het bestreden besluit of onderdelen daarvan.

Deel deze pagina