+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Tegenstrijdig belang: Hoge Raad bevestigt eisen bestuurder; reikwijdte aanwijzingsbevoegdheid van de AVA.

Voor toepassing art. 2:256 (oud) is niet vereist dat zeker is dat de voorgenomen rechtshandeling daadwerkelijk tot benadeling van de vennootschap zal leiden, doch voldoende dat sprake is van zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of bestuurder zich uitsluitend heeft laten leiden door belang vennootschap. Een beroep op art. 2:256 zal moeten worden geconcretiseerd: er moet sprake zijn van voldoende geadstrueerde omstandigheden die de besluitvorming zodanig kunnen hebben beïnvloed dat de bestuurder het belang van de vennootschap niet met de vereiste integriteit en objectiviteit heeft kunnen behartigen. De bestuurder die ook in geval van tegenstrijdig belang statutair bevoegd is tot vertegenwoordiging, wordt niet onbevoegd doordat hij nalaat algemene vergadering met oog op art. 2:256, tweede volzin, BW tijdig in te lichten. De Hoge Raad heeft dit geoordeeld in zijn arrest van 14 oktober 2011.

Lees hier de uitspraak.

Deel deze pagina